Phương thức trong C#

Trong phần này chúng  ta sẽ được học làm thế nào để định nghĩa các phương thức trong C#.

 

Khai báo phương thức (Declaring Methods)

        Cú pháp khai báo trong C# gần như giống với cách khai báo trong C++ và Java. Chỉ khác là mỗi phương thức được khai báo tách biệt public hoặc private. Không thể dùng public để nhóm các phương thức định nghĩa Ngoài ra tất cả các phương thức C# được định nghĩa trong lớp định nghĩa

Trong C#, các phuơng thức kèm theo các từ khoá dùng bỗ nghĩa cho phương thức., kiểu giá trị trả về, các tham số nhập vào và phần thân nằm trong dấu ngoặc kép:

Mỗi tham số có tên của kiểu của tham số và tên mà nó được kham khảo trong thân phương thức, và cả giá trị trả về nếu có. Thí dụ :

Gọi Phương thức (Invoking Methods)

Ví dụ dưới đây sẽ thực hiện việc gọi phương thức MathTest, đồng thời hướng dẫn cú pháp để gọi phương thức Phương thức MathTest sẽ được hàm Main() gọi khi nó cần.

Running the MathTest sample produces these results:

Truyền tham số cho Phương thức (Passing Parameters to Methods)

Ví dụ sau đây hướng dẫn cách truyền tham số cho một phương thức:

Chạy chương trình được kết quả sau:

Nguồn: codehay.pro

Copy ghi nguồn Code Hay nếu bạn là người có văn hóa!

codehay

codehay

Xin chào các bạn mình là admin tại Code Hay, mình mong muốn tất cả các tài liệu tại đây sẽ phục vụ được công việc học tập của các bạn, cũng như tạo ra một cộng đồng cùng nhau học lập trình cùng nhau phát triển !

One Reply to “Phương thức trong C#”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *