Phương thức Main() trong lập trình C#

Đa phương thức Main()

Khi một C# console hoặc ứng dụng Windows được biên dịch, theo mặc định trình biên dịch nhìn vào phương thức Main() thoả đúng như danh sách dưới đây, và tạo ra phương thức lớp trỏ toàn bộ chương trình, Nếu có nhiều hơn một phương thức Main() , trình biên dịch sẽ trả về thông báo lỗi do đó Mội chương trình C# phải chứa một hàm main(), được xem là điểm đột nhập vào chương trình Thí dụ, Chương trình đã gọi đoạn code sau MainExample.cs:

Đây chứa hai lớp cả hai đều có hàm main() do đó khi biên dịch chương trình sẽ báo lỗi :

Khai báo hàm main() nhận thông số (Passing Arguments to Main())

Chương trình ArgsExample.cs, truyền một chuỗi ký tự vào hàm main() và viết các ký tự ra màn hình .

Chạy chương trình bạn nhớ nhập thêm thông số, Bạn nên chạy bằng công cụ hỗ trợ của .NET  được kết quả như sau:

Nguồn: codehay.pro

Copy ghi nguồn nếu bạn là người có văn hóa!

Liên kết bài viết:

https://wp.me/pb53Xy-8o

codehay

codehay

Xin chào các bạn mình là admin tại Code Hay, mình mong muốn tất cả các tài liệu tại đây sẽ phục vụ được công việc học tập của các bạn, cũng như tạo ra một cộng đồng cùng nhau học lập trình cùng nhau phát triển !

3 Replies to “Phương thức Main() trong lập trình C#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *