Mảng Array trong lập trình C#

Mảng – Array là một cấu trúc dữ liệu cấu tạo bởi một số biến được gọi là những phần tử mảng. Tất cả các phần tử này đều thuộc một kiểu dữ liệu. Bạn có thể truy xuất phần tử thông qua chỉ số (index). Chỉ số bắt đầu bằng zero.

Có nhiều loại mảng (array): mảng một chiều, mảng nhiều chiều.

Cú pháp :

Ví dụ:

Bạn khai báo mảng có chiều dài xác định với từ khoá new như sau:

Làm việc với mảng (Working with Arrays)

Ta có thể tìm được chiều dài của mảng sau nhờ vào thuộc tính Length thí dụ sau :

Nếu các thành phần của mảng là  kiểu định nghĩa trước (predefined types), ta có thể sắp xếp tăng dần vào phương thức gọi là static Array.Sort() method:

Cuối cùng chúng ta có thể đảo ngược mảng đã có nhờ vào  the static Reverse() method:

Mảng nhiều chiều (Multidimensional Arrays in C#)

Cú pháp :

Thí dụ muốn khai báo một mảng hai chiều gồm hai hàng ba cột với phần tử kiểu nguyên :
Bạn có thể khởi gán mảng xem các ví dụ sau về mảng nhiều chiều:

Chúng ta có thể sử dụng :

Mảng jagged

Một loại thứ 2 của mảng nhiều chiều trong C# là Jagged array. Jagged là một mảng mà mỗi phần tử là một mảng với kích thước khác nhau. Những mảng con này phải đuợc khai báo từng mảng con một.

Thí dụ sau đây khai báo một mảng jagged hai chiều nghĩa là hai cặp [], gồm 3 hàng mỗi hàng là một mảng một chiều:

Khi dùng mảng jagged ta nên sử dụng phương thức GetLength() để xác định số lượng cột của mảng. Thí dụ sau nói lên điều này:

Kết quả chương trình sau khi chạy:

Nguồncodehay.pro
Copy ghi nguồn nếu bạn là người có văn hóa
Link1https://wp.me/pb53Xy-8e
Link2https://codehay.pro/mang-array-trong-lap-trinh-c/
codehay

codehay

Xin chào các bạn mình là admin tại Code Hay, mình mong muốn tất cả các tài liệu tại đây sẽ phục vụ được công việc học tập của các bạn, cũng như tạo ra một cộng đồng cùng nhau học lập trình cùng nhau phát triển !

4 Replies to “Mảng Array trong lập trình C#

  1. csc AuthorNames.cs
    Microsoft (R) Visual C# .NET Compiler version 7.00.9466
    for Microsoft (R) .NET Framework version 1.0.3705
    Copyright (C) Microsoft Corporation 2001. All rights reserved.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *