Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản sử dụng”, “Điều khoản và điều kiện”) trước khi sử dụng trang web https://codehay.pro do Quang Trường vận hành  .

Việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ do bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và khách truy cập truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này thì bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Tài khoản

Khi bạn tạo một tài khoản với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại mọi lúc. Việc không làm như vậy sẽ cấu thành vi phạm các điều khoản, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức trên dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ và cho mọi hoạt động hoặc hành động dưới mật khẩu của bạn, cho dù mật khẩu của bạn là với dịch vụ hoặc dịch vụ của chúng tôi. bên thứ ba.

Bạn đồng ý không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.

Liên kết đến các trang web khác

Các dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Code Hay.

Code hay không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Code hay không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc vào nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào bạn truy cập.

Cấm khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích các tệ nạn xã hội, tội phạm và các hành vi mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp và môi trường sinh thái và pháp luật Việt Nam.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn vi phạm Điều khoản.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản về bản chất chấm dứt chấm dứt sẽ tồn tại, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn. trách nhiệm.

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm các Điều khoản này.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ này của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ có thể ngừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các điều khoản của Điều khoản về bản chất chấm dứt chấm dứt sẽ tồn tại, bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu, từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn. trách nhiệm.

Luật điều chỉnh

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này bị tòa án tuyên bố là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần còn lại của các Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế Điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một phiên bản được ghi lại, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới này có hiệu lực. Những gì cấu thành một sự thay đổi vật chất sẽ được xác định bởi quyết định của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sau khi các sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ.

Mọi thắc mắc xin gửi mail về admin@codehay.pro thân ái !